Harita, Tapu ve Kadastro İşlemleri İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Harita, Tapu ve Kadastro İşlemleri İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler

ABONE OL
Nisan 19, 2024 20:51
Harita, Tapu ve Kadastro İşlemleri İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Harita ,Tapu ve Kadastro İşlemleri İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler
HARİTA, TAPU ve KADASTRO İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER 132)
Ülkemizde Tapu ve Kadastro ile ilgili işlemlerin dayanağı olan tüzük, yönetmelik, yasa ve benzeri kararların yıllara göre sırası aşağıda gösterilmiştir

* 1534’e kadar Taşınmazlar “Defter-i Köhne”lere yazıldı
* 1534-1847 “Kuyud-u Kadime” veya “Kuyud-u Hakani” (Eski kayıtlar) adı verilen defterler hazırlandı
* 16 Yüzyıl Vezir-i Azam Rüstem Paşa ve “İltizam”düzenine geçilmesi
* 1839 : Tanzimat Fermanının ilanı Bundan sonra vergiler devlet eliyle toplanmağa başlandı
* 1840 : Bir ilmühaber ile mültezimler kaldırılıp vergi toplama işi muhassılalara verildi Öşür vergisinin oranı her yerde 1/10 oldu
* 1847 : Miri arazi tasarruflarına ; Sipahi, Mültezim, Mütevelli ve Muhassılalarca verilen tapu senetlerinin artık defterhane’ce verilmesi -Tapu nizamnamesi-
* 1856 : Islahat fermanı çıkarıldı Dirlik sistemi kaldırıldı
* 1858 : Arazi Kanunname-i Hümayün yürürlüğe kondu (5 çeşit arazi tanımlandı)
* 1859 : Tapu nizamnamesi çıkarılarak tuğralı tapu senedi verilmeğe başlandı
* 1860 : Tapu senetlerine yeni hükümler kondu
* 1867 : Tanzimat fermanı ile yabancılara tanınan “Mülk edinme hakkı”nın uygulanmağa
* başlanması
* 1871 : Köylerde tapu tahriri (yoklama) yapılmasına dair irade çıkarıldı
* 1873 : Osmanlı devletinde arazi ve emlak haritalarının düzenlenmesine başlandı
* 1874 : Tapu teşkilatı kuruldu Bütün taşınmazlara senet verilmeye başlanmasıEmlak nizamnamesinin çıkarılışı
* 1877 : Ahmet Cevdet Paşa ve arkadaşları tarafından ilk medeni kanun”Mecelle” tamamlandı
* 1897 : Taşınmaz alım satımı için Tapu dairelerince zabıt defterlerinin kullanılmasına başlandı
* 1912 : Defteri hakan Nazırı Mahmud Esad’ın hazırladığı Emvali Gayri Menkullerin Tahdit ve Tahriri hakkında geçici yasa yürürlüğe girdi
* 1921 : Moskova antlaşması ile Türkiye’ye bırakılan topraklarda (Artvin, Ardahan, Kars illeri) kadastrosu için çıkarılan 474 sayılı yasa
* 1925 : 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü kuruluş yasası
* 1925 : 658 sayılı kadastro kanunu ile Tapu Genel Müdürlüğüne bağlı bir Kadastro örgütünün kurulması Aynı yıl sonunda rumi takvimden miladi takvime geçildi ve Alafranga saat kabul edildi 3 Kasım 1928 de Latin alfabesi kabul edildi 26 Mart 1931 de 1782 sayılı yasa ile uzunluk, ağırlık, ve hacım ölçüleri uygulamasına 1 Ocak 1933 de başlandı
* 1926 : (4 Ekim) da 743 sayılı medeni kanun yürürlüğe girdi Mecelle kaldırıldı
* 1930 : 1580 sayılı belediye yasası
* 1930 : Tapu sicilli nizamnamesi yürürlüğe girdi
* 1932 : Tapu sicil müdürlüğü, tapu sicil muhafızlığı teşkilatına ait 2015 sayılı yasa
* 1933 : Belediye Yapı ve Yollar Kanununun kabulü
* 1934 : 2613 sayılı Kadastro ve Tapu tahriri yasası yürürlüğe girdi
* 1934 : 2644 sayılı tapu kanunu
* 1935 : 2/3642 sayılı kadastro ve tapu tahriri tüzüğü yayınlandı
* 1936 : 2937 sayılı “Tapu Kadastro Genel müdürlüğü teşkilat ve vazifesi hakkında yasa”
* 1939 : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3707 sayılı yasa ile önce Adalet Bakanlığına ve 1951 yılında çıkan 5840 sayılı yasa ile Başbakanlığa bağlandı
* 1945 : 4753 sayılı yasa ile Çiftçiyi topraklandırma yasası çıktı
* 1947 : Tapu ve Kadastro fen işleri izahnamesi
* 1950 : 5519 sayılı tapulu ve tapusuz malların tescili hakkında kanun
* 1950 : 5520 sayılı miktarı farklı malların mahkeme kararı ile tescili hakkında yasa
* 1950 : 5602 sayılı tapulama yasası ve aynı yıl 5612 sayılı yasa ile fotogrametri kadastroya uygulanmağa başlandı
* 1956 : 6785 sayılı imar yasası kabul edildi
* 1956 : 6830 sayılı kamulaştırma yasası
* 1957 : İmar nizamnamesi (tüzüğü) nin kabulü
* 1958 : Şehir ve Kasaba haritalarının yapılmasına ait teknik şartname
* 1960 : 6785 sayılı yasanın 14 maddesine göre fen adamlarının yetkileri ve belediyelere karşı deruhte edebilecekleri fenni sorumluluk sınırları hakkında yönetmelik
* 1960 : Harita ve plan işaretlerinin korunmasına ilişkin 155 sayılı yasa
* 1961 : 203 sayılı yasa ile Bakanlıklararası harita işlerini koordinasyon ve planlama kurulu
* 1962 : Türkiye kadastrosu hakkındaki rapor yayınlandı
* 1965 : Kat mülkiyeti
* 1966 : Arazi tevhidi (Birleştirme) tüzüğü ve aynı yıl 766 sayılı tapulama yasası
* 1966 : 1:5000 ölçekli Harita standartları yönetmeliği
* 1966 : 775 sayılı Gecekondu yasası
* 1968 : Tapulama fen işleri yönetmeliği
* 1969 : 1164 sayılı arsa ofisi yasası
* 1969 : Söke’de ilk defa koordinat kadastrosu uygulanmağa başlandı
* 1970 : Orman tahdit (sınırlama) ve tescil (kayıt) yönetmeliği yürürlüğe girdi
* 1972 : 1605 sayılı imar yasasında değişiklik yapan yasa kabul edildi
* 1972 : Tapu ve Kadastro nirengi işleri talimatı
* 1973 : 1757 sayılı toprak ve tarım reformu yasası kabul edildi
* 1973 : İmar yasasını 42maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmelik
* 1973 : Tescile konu olan harita ve planlar yönetmeliği
* 1973 : Bakanlık, devlet teşekkülleri, üniversitelerle özel müessese ve şahısların harita ve harita bilgilerini temin ve kullanma yönetmeliği
* 1974 : 1:2500 ve daha büyük ölçekli Harita ve planların yapım yönetmeliği
* 1976 : 1:5000 ölçekli standart topografik,fotoğrafik harita yapım yönetmeliği
* 1976 : Orman Kadastrosu yönetmeliği
* 1979 : Arazi toplulaştırma tüzüğü ve 1 yıl sonra yönetmelik
* 1981 : 2644 sayılı şerefiyeyi kaldıran Belediye gelirleri yasası
* 1983 : 2859 sayılı Tapulama ve kadastro paftalarının yenilenmesi hakkında yasa
* 1983 : TKGM-Harita ve harita bilgilerini temin etme yönergesi
* 1984 : 2981 sayılı İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak bazı işlemler hakkında yasa
* 1984 : 3030 sayılı Büyük şehir belediyeleri yönetmeliği hakkında yasa
* 1984 : 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü teşkilat kanunu
* 1984 : Kadastro Fen işleri izahnamesi
* 1984 : Orman Kadastrosu teknik izahnamesi
* 1984 : 3086 sayılı kıyı yasası (11 mad)
* 1985 : Kıyı yasası uygulamasına dair yönetmelik
* 1985 : 3194 sayılı İmar Kanunu
* 1985 : Halihazır harita alımı ve zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulama işlerini yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarının ehliyet durumlarına ait esaslar hakkında yönetmenlik
* 1985 : HAKAR (Harita-Kadastro Reform Projesi)
* 1987 : 3402 sayılı Kadastro yasası ile 2613 ve 766 sayılı yasalar birleştirildi
* 1988 : Büyük Ölçekli haritaların yapım yönetmeliği
* 1990 : TÜRYAP (Türkiye Yüzeyağı Projesi)
* 1994 : Serbest mühendislik ve müşavirlik büroları tescil yönetmeliği
* 1994 : Harita ve harita bilgilerini temin ve kullanma yönetmeliği

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP