Atatürk’ün Özlük Dosyası

Atatürk’ün Özlük Dosyası

ABONE OL
Mart 2, 2023 07:53
Atatürk’ün Özlük Dosyası
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ATATÜRK’ÜN ÖZLÜK DOSYASI

Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı)

Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925)

________________________________________

Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selânik

________________________________________

Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899)

Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 )

Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8)

________________________________________

Müşarünileyh Hazretleri :

________________________________________

29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905)

Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş’et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5. Ordu’ya memur buyrulmuştur

________________________________________

12 Kânunuevvel 332 (25 Aralık 1906)

Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanı’yla taltif edilmiştir

________________________________________

7 Haziran 323 (20 Haziran 1907)

Tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir.

Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3. Ordu’ya nakledilmişlerdir

________________________________________

9 Haziran 324 (22 Haziran 1908)

Tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği’ne ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde 3. Ordu Redif

17 nci Selânik Fırkası Erkân-ı; Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır

________________________________________

23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909) Tarihinde

3 ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur

________________________________________

24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910)

Tarihinde 3. Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı’na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3. Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5. Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur

________________________________________

14 Eylül 327 (27 Eylül 1911 )

Tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp’a gitmeksizin İstanbuf’a cefbi 5. Kolordu’ya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi’ne tayin buyrulmuştur

________________________________________

14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911 )

Tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir

_______________________________________

19 Kânunusanı 327 (1 Ocak 1912)

Tarihinde Bingazi’de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı’nı deruhte etmiştir

________________________________________

26 Şubat 327 (11 Mart 1912)

Tarihinde Derne Kumandanlığı’na tayin edilmiştir

________________________________________

11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912)

Tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet’e hareket etmiştir

________________________________________

8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912)

Tarihinde Karargâh-ı Umuroi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesi’ne tayin buyrulmuştur

______________________________________

14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913)

Tarihinde Sofya Ataşemiliterliği’ne tayin buyrulmuştur

________________________________________

24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913)

Tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe’den Osmani Nişanı ita kılınmıştır

_______________________________________

29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914)

Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği’ne tayin buyrulmuştur

________________________________________

26 Şubat 329 (11 Mart 1914)

Tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d’honneur nişanı ita kılınmıştır

________________________________________

16 Şubat 329 (1 Mart 1914)

Tarihinde Balkan Harbi’ndeki hidemat-ı hasenesinden dofayı kaymakamlığa terfi etmiştir

________________________________________

22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914)

Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterfiği’ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği’ne ipka edilmiştir

________________________________________

16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914)

Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir

________________________________________

7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915)

Tarihinde 3. Kolordu’da yeni teşekkül eden 19. Fırka Kumandanlığı’na tayin buyrulmuştur

________________________________________

19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915)

Tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir

________________________________________

15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915)

Tarihinde 15. Kolordu Kumandanlığı’na ve sene-yi mezkûrede (Ağustos) 16. Kolordu Komutanlığı’na tayin buyrulmuştur

________________________________________

14 Kânunusani 331 (27 Ocak 1916)

Tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16. Kolordu`ya İltihak buyrulmuştur

________________________________________

2 Temmuz 331 (15 Temmuz 1915)

Tarihinde Harp Madalyası

________________________________________

19 Ağustos 331 (1 Eylül 1915)

Tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası

________________________________________

4 Kânunusani 331 (17 Ocak 1916)

Tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası

________________________________________

19 Kânunusani 331 (1 Şubat 1916)

Tarihinde Üçüncü Rütbe’den Osmani Nişanı

________________________________________

28 Kânunuevvel 331 ( Aralık 1915)

Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı verilmiş

________________________________________

28 Şubat 331 (13 Mart 1916)

Anafartalar’daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır

________________________________________

9 Mart 332 (1 Nisan 1916)

Tarihinde Hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirli valığa terfi etmiştir

________________________________________

29 Teşrinisani 332 (12 Aralık 1916)

Müceddeden İkinci Rütbe’den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır

________________________________________

11 Kânunuevvel 1332 (24 Aralık 1916)

Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Sene-yi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve Avus turya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe’den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır

________________________________________

7 Mart 333 (7 Mart 1917)

Tarihinde 2. Ordu Kumandanlığı’na tayin buyrulmuştur

________________________________________

19 Mart 333 (19 Mart 1917)

Tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır

________________________________________

5 Temmuz 333 (5 Temmuı 1917)

Tarihinde 7. Ordu Kumandanlığı’na tayin buyrulmuştur

________________________________________

23 Eylül 333 (23 Eylül 1917)

Tarihinde Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur

________________________________________

9 Teşrinievvel 333 (9 Ekim 1917)

Tarihinde becayişen 2. Ordu Kumandanlığı’na tayin kılınmıştır

________________________________________

11 Teşrinievvel 333 (11 Ekim 1917)

Tarihinde bir ay müddetle İstanbul’a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir

________________________________________

7 Teşrinisani 333 (7 Aralık 1917)

Tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi’ne azimet etmiş

________________________________________

16 Kânunuevvel 333 (16 Aralık 1917)

Tarihinde tebdilen Birinci Rütbe’den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır

________________________________________

19 Şubat 334 (19 Şubat 1918)

Tarihinde Almanya İmparatoru tarafından Birinci Rütbe’den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir

________________________________________

13 Mayıs 334 (13 Mayıs 1918)

Tarihinde bera-i tedavi Viyana’ya azimet buyurmuştur

________________________________________

7 Ağustos 334 (7 Ağustos 1918)

Tarihinde 7. Ordu Kumandanlığı’na ve sene-yi mezkure eylülünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuş

________________________________________

31 Teşrinievvel 334 (31 Ekim 1918)

Tarihinde Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı’nı deruhte buyurmuşlardır

________________________________________

Teşrinisani 334 (Kasım 1918)

Tarihinde Grubun Lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır

________________________________________

30 Nisan 335 (30 Nisan 1919)

Tarihinde 9. Ordu Kıtaatı Müfettişliği’ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre Temmuzu’nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir

________________________________________

9 Ağustos 335 (9 Ağustos 1919)

Ordu Müfettişliği’nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır

________________________________________

23 Nisan 336 (23 Nisan 1920)

Tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır

________________________________________

19 Eylül 337 (19 Eylül 1921 )

Tarihinde Büyük Millet Meclisi’nce ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur

________________________________________

5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921 )

Tarihinden itibaren müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir

________________________________________

5 Şubat 338 (5 Şubat 1922)

Tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir

________________________________________

27 Mart 339 (27 Mart 1923)

Tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır

________________________________________

21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923)

Tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası talik olunmuştur

________________________________________

29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923)

Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti’ne intihap buyrulmuştur

 

Kaynak : Kara Kuvvetleri Komutanlığı Web Sayfası

Adana escort Ankara escort izmir escort aliağa escort balçova escort bayındır escort bayraklı escort bergama escort beydağ escort bornova escort buca escort çeşme escort çiğli escort dikili escort foça escort gaziemir escort güzelbahçe escort karabağlar escort karaburun escort karşıyaka escort kemalpaşa escort kiraz escort kınık escort konak escort menderes escort menemen escort narlıdere escort ödemiş escort seferihisar escort selçuk escort tire escort torbalı escort urla escort bostanlı escort mavişehir escort alsancak escort üçyol escort bursa escort altınşehir escort gemlik escort görükle escort gürsu escort inegöl escort kestel escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort soğanlı escort yıldırım escort antalya escort akseki escort aksu escort belek escort demre escort döşemealtı escort elmalı escort finike escort gazipaşa escort gündoğmuş escort ibradı escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort manavgat escort muratpaşa escort serik escort alanya escort Eskişehir escort Gaziantep escort İstanbul escort Nişantaşı escort Şerifali escort Maltepe escort Sancaktepe escort Eyüpsultan escort Şişli escort Kayaşehir escort Büyükçekmece escort Beşiktaş escort Mecidiyeköy escort Zeytinburnu escort Sarıyer escort Bayrampaşa escort Fulya escort Beyoğlu escort Başakşehir escort Tuzla escort Beylikdüzü escort Pendik escort Bağcılar escort Ümraniye escort Üsküdar escort Esenyurt escort Küçükçekmece escort Esenler escort Güngören escort Kurtköy escort Bahçelievler escort Sultanbeyli escort Ataşehir escort Kağıthane escort Fatih escort Çekmeköy escort Çatalca escort Bakırköy escort Kadıköy escort Avcılar escort Beykoz escort Kartal escort şirinevler escort Kayseri escort Kocaeli escort Gebze escort İzmit escort Malatya escort Manisa escort Mersin escort Muğla escort Bodrum escort Milas escort Dalaman escort Marmaris escort Fethiye escort Datça escort Samsun escort Atakum escort İlkadım escort Aydın escort Bolu escort Denizli escort Diyarbakır escort Düzce escort Konya escort Kütahya escort Sakarya escort

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.HIZLI YORUM YAP