Muris Muvazaası – Dava Değeri – Dava Harcı- Vekalet Ücretine iLişkin YArgıtay 1. Hukuk Dairesi Kararı
  • KozanBilgi.Net
  • Hukuk
  • Muris Muvazaası – Dava Değeri – Dava Harcı- Vekalet Ücretine iLişkin YArgıtay 1. Hukuk Dairesi Kararı

Muris Muvazaası – Dava Değeri – Dava Harcı- Vekalet Ücretine iLişkin YArgıtay 1. Hukuk Dairesi Kararı

ABONE OL
Kasım 28, 2023 07:56
Muris Muvazaası – Dava Değeri – Dava Harcı- Vekalet Ücretine iLişkin YArgıtay 1. Hukuk Dairesi Kararı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ
E:2007/2991
K:2007/5127
T:08.05.2007

Taraflar arasında görülen davada; davacı, mirasbırakanı F’ nin mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla ve muvazaalı olarak, gerçek değerinin altında dava konusu 760 ada 32 parselde bulunan taşınmazıdavalı oğluna satış suretiyle temlik ettiğini ileri sürerek tapunun iptali ile miras şirketi adına tescili, olmadığı takdirde tenkis isteğinde bulunmuşlardır. Davalı, satışın gerçek olduğunu,taşınmazı satın aldıktan sonra üzerine 4 katlı bina yaptırdığını BELİRTEREK DAVANIN REDDİNİ SAVUNMUŞTUR.

Mahkemece, mirasbırakan tarafından davalıya yapılan temlikin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davacının miras payı oranında tapunun iptal ve tesciline karar verilmiştir. Karar,davalı tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 8.5.2007 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi,duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahire Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup mirasbırakan F’nin dava konusu 32 parsel sayılı taşınmazını 24.12.2001 tarihli akitle davalı oğluna temlikinin mirastan mal kaçırma amaçlı bedelsiz ve muvazaalı olduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece, bu olgu benimsenmek suretiyle davanın kabul edilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur. Davalının bu yöne değinen temyiz itirazı yerinde değildir. REDDİNE.
Ancak, dava 300 milyar lira değer gösterilmek suretiyle açılmıştır. Dava davacıların miras payı oranında kabulle sonuçlanmıştır. Öyle ise harç ve vekalet ücretine esas alınması gereken dava değeri, iptal konusu yapılan payla sınırlıdır ve bu bedel üzerinden takdir edilmelidir.
Buna karşın, taşınmazın saptanan tüm bedeli üzerinden fazla harç ve vekalet ücreti takdiri ve tayin edilmesi doğru değildir. Davalının bu yöne dair temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 13.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık ücret tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz eden vekili için 500.00 YTL duruşma avukatlık parasının temyiz edilenden alınmasına, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 8.5.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP